Add-ons

PočetnaProizvodi i rešenjaERPAdd-ons

MIS Fixed Assets Inventory© predstavlja softverski paket za upravljanje osnovnim sredstvima. U osnovi je MIS PDA aplikacija za popis osnovnih sredstava, putem koje popisne liste automatizmom stižu u ERP, gde se dalje obrađuju kroz kreiranje zaduženja i razduženja lokacija i nadležnih lica. Prijavom u MIS PDA aplikaciju korisnik izvršava kompletnu sinhronizaciju čime dobija ažurnost i aktuelne podatke iz ERP-a.

Šta su MIS Fixed Assets Inventory opšte karakteristike?


Pojedinačna i masovna štampa barkod nalepnica iz MIS4
Online i offline režim rada MIS PDA aplikacije
Kompletna sinhronizacija MIS PDA aplikacije sa MIS4
Validacija rezultata popisa i automatsko kreiranje zaduženja
Jednostavnost korišćenja i visok nivo automatizacije procesa

Šta su MIS Fixed Assets Inventory osnovne funkcionalnosti?


Moguća je pojedinačna i masovna štampa barkod nalepnica. Masovnu štampu moguće je uraditi po određenom kriterijumu kao što je lokacija.
Korisnik ima mogućnost da odabere konkretnu lokaciju osnovnih sredstava koja postoji u bazi. Nakon odabira lokacije aplikacija nudi sva osnovna sredstva koja se trenutno nalaze na toj lokaciji. Barkodovi se mogu skenirati, ali i uneti ručno.
Kada se završi sa skeniranjem barkod nalepnica kroz MIS PDA aplikaciju moguće je snimiti popisnu listu. U momentu snimanja ta popisna lista se automatski prosleđuje u MIS4 u tab Rezultati popisa za datu lokaciju.
Svaka stavka ima određenu boju koja označava njen status. Zelena boja znači da je očitano sredstvo i da se nalazi na tačnoj lokaciji (u odnosu na lokaciju u sistemu), žuta boja znači da je na toj lokaciji pronađeno sredstvo koje je u sistemu na drugoj lokaciji. U tabu Stavke možemo da vidimo listu sredstava za tu lokaciju po onome kako je u sistemu i uočimo evenutalne manjkove koji su takođe obojeni.
Automatsko zaduženje/razduženje. Postoji mogućnost da se po automatizmu žute stavke prebace na lokaciju na kojoj se nađete, a razdužuje se trenutna lokacija iz sistema za ta sredstva. Program kreira dokumet Zaduženja osnovnih sredstva koji je samo potrebno prekontrolisati i proknjižiti.
Slanje obaveštenja na e-mail i mogućnosti prihvatanja zaduženja. Proces se može postaviti tako da se definišu e-mail adrese na nivou Lokacije osnovnih sredstava. Prilikom snimanja dokumenta Zaduženja, na mejl adrese zadužene lokacije, šalje se obaveštenje da je kreiran dokument koji uključuje prenos osnovnih sredstava na tu lokaciju. Takođe, knjiženje dokumenta Zaduženja je moguće ograničiti tako da knjiženje može da izvrši samo korisnik čija organizaciona jedinica pripada lokaciji koja je zadužena, čime to lice suštinski prihvata iniciranu primopredaju osnovnih sredstava.
Offline režim rada MIS PDA aplikacije. Ako se izgubi veza sa serverom može se nastaviti skeniranje, s tim da će se stavke koje se ne nalaze na listi za odabranu lokaciju dodati na kraju liste sa skeniranom barkodom i bez inventarnog broja i naziva. Ove stavke će se prilikom snimanja dokumenta naknadno proveriti i snimiti u popisnu listu. Stavke koje se nalaze na listi se ažuriraju kao i u online režimu rada. Takođe, ukoliko se izađe iz dokumenta u offline režimu, na samom uređaju se snimi .xml fajl, koji će se ponovnim odabirom lokacije učitati, nakon čega možemo nastaviti skeniranje i snimiti dokument kada se uspostavi veza sa serverom.
MIS Mobile Sales predstavlja softverski paket koji služi za upravljanje prodajom i prodajnim dokumentima na terenu. U osnovi je aplikacija (Native Android App) za unos prodajnih dokumenata direktno sa terena, koje jedinstvenim interfejsom stižu u ERP, gde se dalje obrađuju kroz statuse predviđenom postavkom poslovnog procesa (pripremljeni ili konačno prihvaćeni dokumenti) i daljom obradom kroz sam ERP. Kroz aplikaciju korisnik ima mogućnost pregleda osnovnih matičnih podataka o kupcima, artiklima kao i zalihama robe u trenutku sinhronizacije. Aplikacija sadrži osnovne izveštaje neophodne za komercijalni rad na terenu kao što su dugovanja kupaca, poslednje uplate kupaca, poslednje porudžbine kupaca, pregled prodaje, otpreme, povrata robe od kupaca.

Šta su MIS Mobile Sales© funkcionalnosti?


Offline režim rada
Kompletna sinhronizacija
Delimična sinhronizacija
Definisanje prava pristupa po korisniku
Definisanje plana obilazaka objekata
Opšti i komercijalni uslovi kupaca
Unos porudžbenica direktno sa terena
Unos povrata direktno sa terena
Kopiranje prethodno poslatih dokumenata
Tipsko (standarno) trebovanje
Praćenje stanja zaliha - sa i bez rezervacija robe
Kredit limit kontrola
Hijerarhijska kontrola i odobravanje dokumenata
GPS integrisanost
Planiranje, praćenje, evidencija i kontroling poseta
Praćenje realizacije porudžbina
Pregled IOS-a kupaca
Pregled uplata kupaca
Pregled prodaje (otpreme/povrat)
Odobravanje poslatih porudžbina
Vidljivost po cenovnicima
Vidljivost po magacinima
E-mail notifikacije kupcima/korisnicima
Izbor linije distribucije, valute plaćanja, datuma otpreme, magacina, cenovnika itd.

Koji su MIS Mobile Sales© benefiti?


Korisnik izvršava kompletnu sinhronizaciju i dobija ažurnost i aktuelne podatke iz ERP-a.
Na osnovu dobijenog plana obilazaka korisnik izvršava svoje dnevne aktivnosti prodaje evidentirajući posetu (sa zabeleženim trajanjem posete) kod svakog klijenta kojeg je obišao (sa zabeleženim GPS koordinatama posete objektu) i kreirane dokumente (predračun, porudžbenicu i/ili povrat) tokom posete. Osim redovnih poseta, moguće je ostvariti i telefonske posete.
U okviru liste kupaca jasno je vidljiva njihova kreditna izloženost kroz semaforski prikaz dugovanja svakog pojedinačnog objekta i kupca. Unete podatke moguće je ažurirati sve do momenta konačne sinhronizacije. Dokumenti uneti kroz aplikaciju se nakon izvršene sinhronizacije automatski obrađuju kroz ERP i dalje protiču kroz postavku poslovnog procesa i sve interfejse definisane samom postavkom ERP sistema.
Na osnovu svega, izrađen je kontroling modul unutar samog ERP-a, na osnovu kojeg se prate svi značajni parametri i realizacija ovog segmenta prodaje.
MIS PDA aplikacija© predstavlja softverski paket u čijoj osnovi je aplikacija za skeniranje ulaznih i izlaznih dokumenata iz magacina ili terminala ekspedita, koje jedinstvenim interfejsom stižu u ERP, nakon čega se prikupljeni podaci dalje obrađuju kroz sam ERP. PDA aplikacija nudi još mogućnosti pored otpreme i zaprimanja, postoji mogućnost popisa robe i kreiranja popisnih listi, korpa maloprodaje, pregleda zaliha, kao i mnoga druga rešenja. Kroz aplikaciju korisnik ima mogućnost pregleda osnovnih informacija o samom skeniranom artiklu, u zavisnosti koji je dokument u pitanju. U svakom trenutku korisnik može da dobije informacije o stanju zaliha robe, rezervacijama, realizaciji. Aplikacija sadrži osnovne izveštaje o skeniranim serijama, kao i zasebne izveštaje o stanju zaliha po skeniranoj robi.

Šta su MIS PDA aplikacija© opšte karakteristike?


Offline režim rada
Kompletna sinhronizacija
Delimična sinhronizacija
Definisanje prava pristupa po korisniku
Izlazni dokumenti – inostrana i domaća otprema
Kompletan popis magacina
Delimičan popis magacina
Kreiranje popisne liste (dalja obrada u ERPu)
Unos artikala za korpu maloprodaje
Prijem gotovih proizvoda
Prijem od dobavljača
Praćenje stanja zaliha


Koji su MIS PDA aplikacija© benefiti?


Prijavom u aplikaciju, korisnik izvršava kompletnu sinhronizaciju, čime dobija ažurnost i aktuelne podatke iz ERP-a.
Postoji mogućnost prijave korisnika putem jedinstvenog barkoda po korisniku ili drugom opcijom direktnog upisa korisničkog imena i lozinke.
Kroz dokumenta, korisnici imaju mogućnost pregleda i izbora naloga po određenim uslovima tj. filterima.
Pozivanjem na već kreirane naloge u ERP-u, postoji mogućnost sužavanja izbora odabirom magacina, perioda kreiranja naloga, vrste dokumenta.
Mogućnost pozivanja jednog ili više naloga iz ERP-a na osnovu kojeg se skeniraju artikli.
Skeniranjem naloga i knjiženjem dokumenta skeniranja realizuju se nalozi, koji se na narednom izboru naloga za skeniranje neće pojavljivati na prikazu. Dokumenti uneti kroz aplikaciju se nakon izvršene sinhronizacije automatski obrađuju kroz ERP i dalje protiču kroz postavku poslovnog procesa kao i sve interfejse definisane samom postavkom ERP sistema.
MIS E-odobravanje predstavlja mobile (Native Android App) i web rešenje koje omogućava lako, brzo, pregledno i kontrolisano odobravanje, pregled i arhiviranje u ulazne, ali i druge, za poslovni proces, važne dokumentacije (ugovori, rešenja, odluke i slično). U osnovi rešenja nalazi se aplikacija za odobravanje ulaznih dokumenata koji se prethodno evidentiraju kroz ERP, gde se dalje obrađuju kroz statuse predviđenom postavkom poslovnog procesa odobravanja.

Šta su MIS E-odobravanje funkcionalnosti?


Baza ulazne dokumentacije dostupna putem mobile i web platforme
Odobravanje evidentirane dokumentacije spram prava korisnika i grupa korisnika
Pregled i kontrola evidentirane dokumentacije u bazi delovodnika
Svaki sektor odobrava troškove za svoj domen odgovornosti
Odobravanje ulaznih troškova po grupama ili pojedinačnim korisnicima
Odobravanje zahteva za odsustvo
Odobravanje opštih zahteva
Pregled ugovora sa kupcima, dobavljačima, radnicima
Pregled dnevno odobrenih dokumenata i svih neodobrenih dokumenata

Koji su MIS E-odobravanje benefiti?


Korisnik dobija pregled dokumenata iz ERP-a, koji su inicijalno dodeljeni grupi kojoj dati korisnik pripada, a koji nisu odobreni od strane grupe, i pregled odobrenih dokumenata na dnevnom nivou.
Detaljan pregled po dokumentima sa podacima koji se odnose na sam dokument (datuma dokumenta, oznaka dokumenta, partner, ukupan iznos, iznos za odobravanje itd.)
Korisnik ima mogućnost pregleda priloga (skenirani primerak dokumenta) ukoliko dokument sadrži i ovaj podatak.
Na samom pregledu dokumenta moguće je izvršiti odobravanje bez opcije prikaza detalja samog dokumenta.
Na osnovu pregleda ulaznih dokumenata korisnik izvršava svoje dnevne aktivnosti odobravanja dokumentacije menjajući status ka odobrenom, otkazanom i poništenom.